Леуметтануды ғылыми қолданысқа енгізген еңбек қалай аталады?

а) О. Конттың "Позитивтік философия курсы"

б) Г.Спенсердің "Социология негіздері"

в) Аристотельдің "Саясаты"

г) К. Маркстің "Капиталы"

д) Н. Макиавеллидің "Патшасы" (Государь)

23. Платон ілімі бойынша, идеалды мемлекет құрылысы:

а) аристократия билігіне негізделген қоғам

б) буржуазия, жер иелері, қолөнершілер билігі

в) құлдар, жұмысшылар, әскерлер билігі

г) әскерилер, шаруалар, ғалымдар билігі

д) интеллигенция, қызметкерлер, саудагерлер билігі

24. О.Конт ғылымды неден бөліп алуға тырысты:

а) метафизика мен теологиядан

б) химия мен физикадан

в) биологиядан

г) саясаттанудан

д) тарихтан

25. Әлеуметтануға әлеуметтік әдістерді енгізген социолог:

а) Э.Дюркгейм

б) М.Вебер

в) Г.Спенсер

г) Дж.Мид

д) О.Конт

26. «Әлеуметтік статика және динамика» еңбегінің авторы:

а) О. Конт

б) И. Кант

в) К. Маркс

г) Аристотель

д) Н. Макиавелли

27. «Әлеуметтану» пәнінің статикалық жағы:

а) қоғамның құрылысын зерттейді.

б) әлеуметтік құрылысты үнемі жаңғыртып отыруға себепкер болатын, индивидтер мен топтардың өзара қатынасының формалары мен сипаты әлеуметтану ғылымы зерттеулерінде қамтылды.

в) саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы, заңдылыктары, жолдары мен формалары туралы коғамдык ғылым

г) саяси жүйелер мен саяси қатынастар туралы ғылым

д) қоғамның кұрылымы, ондағы адамдардың мінез-құлқы туралы ғылым

28. «Әлеуметтану» пәнінің динамикалық жағы:

а) қоғамның әлеуметтік дамуы, эволюциясын зерттейді.

б) қоғамның құрылысын зерттейді.

в) саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы, заңдылыктары, жолдары мен формалары туралы коғамдык ғылым

г) саяси жүйелер мен саяси қатынастар туралы ғылым

д) қоғамның кұрылымы, стратификация туралы ғылым

29. ХІХғ. аяғындағы әлеуметтанудың негізгі парадигмалары:

а) биологиялық бағыт (О.Конт, Г.Спенсер, т.б.), психологиялық бағыт (Ч.Кули, Л.Уорд), маркстік бағыт, т.б.

б) саяси бағыт (М.Вебер), отбасы институты, дін институтыв) құқықтық институт (Н.Макиавелли, А.Аквинский)

г) кұрылымдык және интерпретивтік теориялар

д) кұрылымдык функционализм

30. Алғашқы әлеуметтік көзқарастар кімнің еңбегінде көрініс тапты:

а) Платонның «Мемлекет» еңбегінде

б) Аристотельдің «Саясат» еңбегінде

в) Н.Макиавеллидің «Патша» еңбегінде

г) Ж-Ж.Руссоның «Келісім-шарт» теориясында

д) К.Маркстың «Таптар» теориясында

31. Қоғамды алғаш рет әлеуметтік жіктерге бөлген ғалым:

а) Платон

б) Аристотель

в) Н.Макиавелли

г) Ж-Ж.Руссо

д) К.Маркс

32. Алғашқы социологиялық мектептерді атаңыз:

а) Чикаго, Колумбия, неміс, француз мектебі

б) АҚШ халықаралық қатынастар мектебі

в) саяси және әлеуметтік мамандану

г) қарапайым еңбекті мақсатты ұйымдастыру

д) экономикалық-тарихи

33. Э.Дюркгеймнің негізгі еңбектері мен теорияларын атаңыз:

а) «Социологияның зерттеу әдістері», «Өзін-өзі өлтіру», аномия теориясы

б) «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегі, идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

в) «Позитивтік философия курсы», ғылымға «әлеуметтану» терминін енгізді

г) «Социология негіздері», әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат ұғымдарын енгізді

д) «Коммунистік манифест», формациялар, коммунизм, социализм, таптар теориясы


7969639443498308.html
7969699170282707.html
    PR.RU™