Аналіз спеціалізації та розвитку підприємства.

123

Сільське господарство є сферою, традиційно важливою для економіки області. Природні та кліматичні умови господарювання створюють абсолютні переваги для розвитку цієї галузі.

У зв’язку з переходом України до ринкових відносин, хоч у кожному регіоні і підприємстві склалася певна спеціалізація виробництва, створились реальні умови її дальшого удосконалення, ці процеси відбуваються і в сільськогосподарському виробництві Чернігівської області.

Сільськогосподарське підприємство ім. Довженка є приватним сільськогосподарським підприємством, створеним у процесі реорганізації сільськогосподарського виробничого кооперативу ім. Довженка.

Господарство було створене в 1929 р. і за час свого існування неодноразово змінювало форму власності. Так, у 1991 р. воно було реформоване в КСП. Але дана форма власності не виправдала себе і з метою покращення результатів діяльності, та в зв`язку з Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 03.12.1999 р., у квітні 2000 р. підприємство було реформоване у виробничий кооператив.

Зміна форми власності супроводжувалась розпаюванням землі між членами колишнього КСП. Договори на оренду були заключені з 462 громадянами. Плата за оренду склала 253 грн.. Розмір паю становив 4,6 га. Частково ця форма власності себе виправдала, свідченням чого є подолання рівня збитковості господарства. Але в лютому 2001 р. відбулися загальні збори членів СВК на яких було вирішено на базі існуючого підприємства створити приватне сільськогосподарське підприємство.

Метою діяльності підприємства є виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка і реалізація, інші види господарської діяльності підприємства для отримання прибутку та задоволення потреб його засновника та на основі раціонального використання землі, інших природних ресурсів і виробничо-ресурсного потенціалу.

Засновником підприємства є громадянин України Батуренко М.О., який одноосібно здійснює право власності на майно та інші активи підприємства, в тому числі і через призначених ним осіб. Засновник несе відповідальність за зобов’язання підприємства в межах свого внеску до Статутного капіталу підприємства.

Основні питання діяльності ПСП ім. Довженка вирішуються його власником.

Головною метою діяльності підприємства є: отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та інших видів діяльності.

Управління підприємством здійснюється згідно Статуту з врахуванням інтересів трудового колективу, закріплених в Колективному договорі, і прав власника - засновника підприємства по використанню майна.Майно підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі підприємства.

До земель, які використовуються підприємством належать: землі, що є у власності та користуванні підприємства відповідно до земельного кодексу, право власності чи користування якими посвідчується відповідними державними актами; підприємство застосовує тимчасове користування і оренду земельних ділянок, в тому числі і тих, що складаються із земельних паїв (часток), колишніх членів колективного сільськогосподарського підприємства ім. Довженка, інших громадян та юридичних осіб.

Одним з найважливіших показників, які характеризують діяльність господарства є показники розміру виробництва .

Основними показниками таблиці, які характеризують розмір господарства, є земельна площа, кількість зайнятих працівників на виробництві, середньорічна вартість активів, які знаходяться у розпорядженні господарства, а також поголів’я худоби і наявність молочного поголів'я тощо.

1.2.1. Динаміка показників розміру ПСП ім. Довженка за 2008-2010 р.р.

Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2010р. у % до
2008р. 2009р.
Валова продукція сільського господарства (в порівнянних цінах 2005р.) тис.грн 983,83 852,83 669,4 68,1 78,5
у т.ч. рослинництва 553,71 475,5 366,06
тваринництва 430,12 377,33 303,34
Товарна продукція ( у фактичних цінах реалізації) тис. грн 851,7 836,5 1292,2 141,5 154,5
у т.ч. рослинництва 279,1 455,8 423,0
тваринництва 572,6 380,7 869,2
Площа сільськогосподарських угідь, га 575,0 620,0 78,6 107,9
у т.ч. рілля, га 575,0 620,0 78,6 107,9
Середньорічна чисельність працівників, осіб 75,4 93,5
у т.ч. по галузі рослинництва
у т.ч. по галузі тваринництва
Середньорічна вартість активів, тис.грн 2911,9 3050,5 3003,5 103,1
Витрати на виробництво продукції сільського господарства, тис.грн 623,6 735,5 1396,5
у т.ч. рослинництва 164,5 296,1 676,00
тваринництва 459,1 439,4 720,5
Валовий прибуток від реалізаї продукції сільського господарства, тис.грн -69
Чистий прибуток (збиток), тис.грн -42

Головним показником, що характеризує розміри підприємства є обсяг виробництва валової продукції в оцінці по порівняльних цінах 2005 р. Цей показник в 2009р. порівняно з 2007 роком знизився на 15,2%, а в порівнянні з 2008 роком – на 13,3%. Це говорить про те, що в звітному 2009 році спостерігається спад виробництва. На зниження даного показника головним чином вплинуло зменшення площі посівів. Об’єм товарної продукції на підприємстві має тенденцію до зростання (на 4,1% порівняно з 2007 роком) та знизився на 1,8% в порівнянні з 2008 роком.

Площа с.-г. угідь в 2009 році зменшилась на 20,3% порівняно з 2007 роком та на 27,2% менше від аналогічного показника 2008 року. Зменшення посівних площ в ПСП ім. О.П. Довженка відбувається через невигідність вирощування певних видів культур та відсутність МТБ. Це було зумовлено закінченням строку оренди. Вся земля в підприємстві орендована. Земля є основним засобом у сільськогосподарських підприємствах, без якого неможливе виробництво сільськогосподарської продукції. На мою думку, керівництво ПСП ім. Довженка повинно розробити комплекс заходів щодо поліпшення якості земель, адже високого урожаю можна досягти не за рахунок площі землі, а за рахунок її якості, тобто користуючись інтенсивним шляхом виробництва.

Кількість працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві і, з кожним роком поступово також зменшується. Так, в 2009 році порівняно з 2007 р. їх кількість зменшилася на 35,2 пункти. Таке зменшення відбулося внаслідок неспроможності підприємства утримувати такий штат працівників, а також за відсутності нормальних умов праці та низьким рівнем заробітної плати на сільськогосподарському виробництві. На мою думку підприємству потрібно провести обґрунтований аналіз використання робочої сили і виявити, які саме фактори вплинули на зменшення чисельності працівників.

Середня вартість активів у звітному році дещо зросла (на 4,8% порівняно з 2008 роком), і на 4% більше порівняно з 2007 роком. Це пояснюється тим, що в звітному 2009 році ПСП ім. Довженка придбало деякі сільськогосподарських машини та обладнання для тракторного парку, внаслідок чого і зросла вартість основних засобів. Це говорить про те, що матеріальні ресурси у вигляді оборотних і необоротних активів використовуються неефективно, адже їх зростання не призвело до нарощування виробництва.

Поголів’я худоби в умовних головах в звітному році становило 239 ум. голів, що на 41,7% менше ніж у 2007 році та на 26,5% більше ніж у 2008 році. Як бачимо поголів’я в звітному році залишилось майже на рівні минулого року, а в порівнянні з позаминулим роком значно скоротилось. Тенденція зменшення поголів’я тварин на сьогоднішній день спостерігається майже у всіх підприємствах АПК, тому що через диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та ряд інших факторів тваринництво є нерентабельним.

Щодо витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, то цей показник, з року в рік зростає, але, як видно з таблиці 1.2.1 це не впливає на отримання аналізованим підприємством прибутків, адже він зріс у 2009 році порівняно з 2007 р. у 2,4 рази, а порівняно 2008 р. – в 3,2 рази.

Характеризуючи в цілому показники розміру ПСП ім. Довженка, можна сказати, що підприємство поступово з кожним роком скорочує свій виробничий потенціал і наданий момент його можна віднести до невеликих підприємств.

Розміри підприємства нерозривно пов’язані з напрямком спеціалізації.

Та продукція, яка реалізується підприємством називається товарною.

Основними ринками збуту продукції є: ЗАТ "Новгород-Сіверський сирзавод" ТОВ "Менський сир", Чернігівський м’ясокомбінат, Менський ХПП, Прилуцький м’ясокомбінат та ін.

Крім основних ринків збуту продукції є ще і неосновні, це такі, як: продаж населенню, продаж на ринку, продаж окремим підприємцям або організаціям .

Для визначення спеціалізації аграрних підприємств використовують показник структури товарної продукції, який обчислюється діленням грошової виручки від реалізації певного виду продукції за всіма каналами продажу на загальну суму грошових надходжень господарства і множенням одержаного результату на 100. Розвиток цих галузей і виробництво відповідних продуктів визначають виробничий напрямок сільського господарства.

Розрахунок структури товарної продукції по ПСП ім. Довженка наведено в таблиці 1.2.2.

1.2.2. Обсяг і структура товарної продукції

в ПСП ім.Довженка за 2008-2010 р.р.

Вид продукції 2008 рік 2009 рік 2010 рік
тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку
Зернові 249,5 29,3 445,2 53,2 410,2 31,7
в т.ч. пшениця озима 71,4 8,4 2,7
пшениця яра
гречка 9,9 15,0 1,1
жито 134,7 15,8 263,5 31,5 324,2 25,1
горох 26,7 3,2
овес 43,4 5,1 36,0 2,8
інші зернові 0,6
Картопля 0,5
Інша продукція рослинництва 25,6 10,6 1,3 12,8 1,0
Рослинництво, всього 279,1 32,8 455,8 54,5 423,0 32,7
Приріст живої маси ВРХ 267,7 31,4 208,2 24,9 716,8 55,5
Молоко 228,2 26,8 151,2 18,1 146,8 11,4
Інша продукція тваринництва 76,7 21,3 2,5 5,6 0,4
Тваринництво, всього 572,6 67,2 380,7 45,5 869,2 67,3
Разом по продукції с-г 851,7 836,5 1292,2 100,00

З даних таблиці ми бачимо, що у 2009 році продукція рослинництва у структурі товарної продукції становила 54,5 %, а продукція тваринництва – 45,5 %. Схожа структура притаманна і товарній продукції 2007 і 2008 років; але вона дещо відрізняється, при цьому становить 42,1 % рослинництва і 57,9 % тваринництва - у 2007 і 32,8 % рослинництва і 67,2 % тваринництва - у 2008 році.

Найбільшу питому вагу серед рослинницької продукції становлять зернові та зернобобові, серед яких найбільша товарна продукція притаманна для жита (12,9 – у 2007, 15,8 – у 2008, 31,5 – у 2009 році), озимої пшениці (11,9 – у 2007, 8,4 – у 2008, 8,0 – у 2009 році), а також пшениці ярої (7,3 %) у 2007 році, вівса (5,1%) - у 2008 та гречки у 2009 році – 9,9 %.

Серед тваринницької продукції як продукція вирощування так і молоко ВРХ займають значну питому вагу у товарній продукції ПСП ім. Довженка (лише скотарство). Продукція вирощування ВРХ становить 35,3 % - у 2007 році, 31,4 % - у 2008 , 24,9 % - у 2009. Тобто частка продукції з кожним роком зменшується. А ось частка молока навпаки зростає і становить 20,5 % - у 2007, 26,8% - у 2008 та 18,1% - у 2009 році (менша частка у 2009 році пов’язана із зростанням виробництва рослинницької продукції).

Виходячи з проведених розрахунків виробничий напрям підприємства можна визначити як зерно-м’ясний з розвиненим виробництвом молока у 2007 і 2009 році і м'ясо-зерновий з розвиненим виробництвом молока у 2008 році. Тобто за 2007-2009 роки спеціалізація ПСП майже не змінилися.

В ПСП ім. Довженка коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,23, тобто рівень спеціалізації слабкий. Розрахунок коефіцієнта спеціалізації наведено у Додатку 9. Аналізуючи, спеціалізацію ПСП ім. Довженка мона відмітити про відповідність її конюктірі ринк та факторам навколишнього середовища.

Рівень інтенсифікації виробництва має найбільший вплив на результат подальшого виробництва.

Інтенсифікація – це головний напрям розвитку сільськогосподарського виробництва, який характеризується зростанням інтенсифікацій та сучасний розвиток засобів виробництва більш кваліфікованою працею в розрахунку на одиницю площі.

Проаналізуємо показники інтенсифікації за допомогою таблиці 1.2.3.

1.2.3. Динаміка показників інтенсифікації

сільськогосподарського виробництва в ПСП ім. О.П.Довженка

Показники 2 007р. 2008р 2 009р. 2009 р. у % до
1. Рівень інтенсивності:
З розрахунку на 100 га с.-г. угідь:
cередньорічна вартість активів, тис.грн 406,79 369,01 530,72 130,47 143,82
поточних виробничих витрат, тис.грн 143,41 156,38 226,87 158,20 145,08
у т.ч. оплата праці, тис.грн 35,64 30,78 44,45 124,72 144,41
поголів'я продуктивної худоби, ум.гол 4,1 1,9 2,4 58,29 126,46
2. Результати інтенсифікації:
З розрахунку на 100 га с.-г. угідь вироблено
валової продукції сільського господарства, тис.грн 131,77 153,31 226,52 171,90 147,75
товарної продукції сільського господарства, тис.грн 90,89 84,46 132,76 146,07 157,19
чистого прибутку, тис.грн 11,34 32,83 17,92 158,02 54,58
3. Економічна ефективність інтенсифікації
Валова продукція (грн) в розрахунку на:
100 грн основних виробничих і оборотних засобів 32,4 41,5 42,7 131,79 102,89
100 грн поточних виробничих витрат 91,9 99,8 108,60 101,84
одного середньорічного працівника 14159,15 17260,2 18539,78 130,94 107,41
Рівень рентабельності, % 8,6 21,4 7,9 - -
Норма прибутку, % 2,8 8,89 29,61 - -
Чистий прибуток з розрахунку на 100 грн. поточних витрат, грн. 7,9 20,99 17,21 - -

Аналізуючи в динаміці показники інтенсифікації сільськогосподарського виробництва за останні 3 роки можна зробити висновок про те, що рівень інтенсивності виробництва у 2009 році порівняно з 2007 роком та 2008 роком підвищився, одним з факторів такого підвищення стало скорочення площі сільськогосподарських угідь з 789 га у 2008 році до 574 га у 2009 році. Збільшилась середньорічна вартість активів підприємства у розрахунку на 100 га с.-г. угідь внаслідок зменшення площі с.-г. угідь та збільшення вартості активів підприємства у 2009 році порівняно з 2007 роком на 30,47%, а порівняно з 2008 роком на 43,82%.

Показники результатів інтенсифікації свідчать про збільшення виробництва валової продукції порівняно з попередніми роками та збільшення вартості товарної продукції. Розмір чистого прибутку у розрахунку на 100 га с.-г. угідь у 2009 році порівняно з 2007 роком зріс на 58,02%, тоді як порівняно з 2008 роком зменшився на 45,42%.

Висока економічна ефективність інтенсифікації була досягнута у 2009 році. Це підтверджується значним підвищенням продуктивності праці на 7,41% порівняно з 2008 роком, збільшенням виробництва валової продукції з розрахунку на 100 грн. поточних виробничих затрат порівняно з 2008 роком на 30,94 % , збільшенням виробництва валової продукції з розрахунку на 100 грн основних виробничих і оборотних засобів на 2,89 % порівняно з 2008 роком .

Рівень рентабельності в 2009 році порівняно з 2007 роком зріс на 6,09%, а порівняно з 2008 роком зменшився на 3,78%.


7968232145827817.html
7968295078355693.html
    PR.RU™