Структура звіту. 1. Характеристика Управління Пенсійного фонду України (підрозділів, відділів), його задач і функцій

Вступ

1. Характеристика Управління Пенсійного фонду України (підрозділів, відділів), його задач і функцій. Організаційна та управлінська структура Управління Пенсійного фонду України.

2. Характеристика, функції та задачі окремих підрозділів (відділів) Управління Пенсійного фонду України.

3. Аналіз виконання бюджету за три роки.

4. Аналіз системи пенсійного забезпечення Управління Пенсійного фонду України за три роки.

4.1. Аналіз чисельності пенсіонерів за три роки.

4.2. Аналіз стану нарахування і перерахування збору до Пенсійного фонду України за 3 роки.

4.3. Аналіз стану погашення боргу платниками збору за 3 роки.

4.4. Аналіз проведених комплексних ревізій.

4.5. Аналіз перевірки цільового використання коштів Фонду підприємствами поштового зв’язку.

4.6. Претензійно-позовна робота за 3 роки.

5. Характеристика та аналіз персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

5.1. Стан надання звітів у систему персоніфікованого обліку.

5.2. Аналіз стану зайнятості населення за даними системи персоніфікованого обліку.

5.3. Динаміка доходів зайнятого населення міста (області, району) за даними системи персоніфікованого обліку.

5.4. Стан впровадження автоматизованої системи формування та видачі свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

5.5. Стан масового інформування населення про відомості накопичені у системі персоніфікованого обліку.

6. Аналіз виконання плану доходів Управління Пенсійного фонду України.

7. Аналіз виконання кошторисів видатків на утримання апарату управління за 3 роки.

8. Аналіз сплати пені.

9. Аналіз стану кадрової роботи.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

а) Організаційна структура Управління Пенсійного фонду України

б) Службові обов’язки працівника Управління Пенсійного фонду України або Положення про Управління

в) Документація, що використовується у процесі роботи Управління Пенсійного фонду України (його підрозділами, відділами) згідно чинного законодавства

г) Баланс виконання кошторису видатків (Форма №1; Форма №2)

д) Звіт про фінансові результати фінансової діяльності (Форма №9)

е) Звіт про виконання загального фонду кошторису установи (ЗАГАЛЬНА) (форма №2-кд)

є) Звіт про виконання загального фонду кошторису установи (ПЕРСОНІФІКАЦІЯ) (форма №2кд-Перс)

ж) Приклади оформлення розрахункових документів та наочні ілюстрації (діаграми, гістограми), що супроводжують проведення аналізу (розділи 3-9 звіту)

База практики - Державне казначейство України (Додаток С)

Мета практики –провестианаліз організації касового виконання Державного та місцевого бюджетів по доходах та видатках на базі статистичних даних відділення Державного казначейства.Завдання практики:

проаналізувати звітність з виконання бюджетів у відділенні Державного казначейства;

проаналізувати обслуговування Державного бюджету за доходами відділенням казначейства;

проаналізувати обслуговування Державного бюджету за видатками відділенням казначейства;

проаналізувати обслуговування місцевого бюджету за доходами відділенням казначейства;

проаналізувати обслуговування місцевого бюджету за видатками відділенням казначейства;

розглянути напрями розвитку Державного казначейства України.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

законодавчі та нормативно-правові акти, методичні та інструктивні документи, якими керуються в своїй діяльності органи Державного казначейства при вирішенні питань управління державними фінансами та організації обслуговування Державного і місцевих бюджетів;

структуру органів Державного казначейства та його підрозділів;

головні завдання, функції, права органів казначейства та їх структурних підрозділів;

інформаційну базу щодо надходження коштів та здійснення видатків бюджетів всіх рівнів;

механізм реалізації функції казначейського обслуговування Державного та місцевих бюджетів;

організацію та методи роботи в органах казначейства щодо здійснення операцій з бюджетними коштами, розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів;

процес організації касового виконання бюджету за доходами та видатками;

механізм розподілу доходів між ланками бюджетної системи та організації міжбюджетних відносин;

порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу;

організацію бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства;

порядок проведення інвентаризації і методи оцінки зобов’язань;

контрольні функції органів Державного казначейства.

Студент повинен уміти:

заповнювати первинні документи, реєстри аналітичного та синтетичного обліку операцій;відкривати та обслуговувати рахунки розпорядників бюджетних коштів;

отримувати, реєструвати та доводити до розпорядників бюджетних коштів обсяги асигнувань, що виділяються з Державного та місцевих бюджетів;

аналізувати документи, що застосовуються при виконанні бюджетів;

аналізувати форми місячної, квартальної і річної звітності за декілька періодів (не менше трьох);

аналізувати доходи Державного та місцевих бюджетів за джерелами надходжень;

аналізувати видатки бюджетів всіх рівнів за кодами бюджетної класифікації;

здійснювати аналіз виконання відповідного бюджету за доходами та видатками;

складати звіти та інформаційні додатки до них;

проводити звіряння облікових даних щодо надходжень до бюджету з даними фінансових та податкових органів;

Студент повинен мати навички:

проведення аналізу абсолютних показників за допомогою методу співставлення показників;

використання інструментів аналізу абсолютних показників;

розрахунку та аналізу відносних показників динаміки з постійною та змінною базою співставлення;

класифікації та групування показників.


7964858317312876.html
7964930011041997.html
    PR.RU™